De Dakdekker Specialist

De Dakdekker Specialist gevestigd aan Schermerweg 43, kamer 6, 1821BE, Alkmaar is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
De Dakdekker Specialist
Schermerweg 43 kamer 6
1821 BE Alkmaar

+31 (0)24- 750 37 80

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Dakdekker Specialist verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze openbaar publiceert (of laat publiceren) op internet, u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt of derden opdracht heeft gegeven deze op deze website te publiceren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
O
nze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via avg@dakdekkerspecialist.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Dakdekker Specialist verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Bezoekers de bedrijven en diensten te laten vinden die zij zoeken via onze zoekmachine of zoekmachines van derden, door het tonen van openbare gegevens van deze bedrijven of diensten.
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– De Dakdekker Specialist verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Dakdekker Specialist bewaart uw persoonsgegevens om deze op internet te publiceren. Niet openbare gegevens als bankrekeningnummers, btwnummers (deze zijn vaak ook te herleiden naar een persoon) en namen contactpersonen met wie wij zaken doen worden uiteraard niet gepubliceerd. De Dakdekker Specialist voert een regelmatige controle uit van de adressen die op de websites gepubliceerd zijn. Als er te lang geen contact met de klant is geweest worden de gegevens verwijderd. Een periode van drie jaar is redelijk omdat het om bedrijfsgegevens gaat en deze gegevens voor het bedrijf zeer belangrijk zijn voor het verwerven van nieuwe klanten. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Opdrachten
Zolang wettelijk verplicht is en daarna zolang er binnen een periode van 3 jaar contact met de klant is geweest. Doel is om bezoekers van de website relevante bedrijven te laten vinden.

Offertes
Gedurende een periode van 3 jaar zolang er binnen een periode van 3 jaar contact met de klant is geweest. Doel is om bezoekers van de website relevante bedrijven te laten vinden.

Aanvraag via contactformulier zonder dat er een offerte gevraagd wordt
Gedurende een periode van 3 jaar zolang er binnen een periode van 3 jaar contact met de klant is geweest. Doel is om bezoekers van de website relevante bedrijven te laten vinden.

Verzamelen ip-adressen en opgevraagde pagina’s/bestanden/plaatjes op website
De ip-adressen worden na 3 maanden verwijderd. Het bewaren is nodig ter beveiliging en bereikbaar houden van de website.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Dakdekker Specialist neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Dakdekker Specialist) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Dakdekker Specialist verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De Dakdekker Specialist heeft nooit en zal nooit haar bedrijfsgegevens verkopen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Dakdekker Specialist gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Dakdekker Specialist en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar avg@dakdekkerspecialist.be, Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek. De Dakdekker Specialist wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Dakdekker Specialist neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben onze website daarom bijvoorbeeld ook beveiligd door gebruik te maken van https. De Dakdekker Specialist heeft beschermende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de gepubliceerde informatie op haar websites niet zomaar door een bot verzameld kan worden met uitzondering van de zoekmachine van Google. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met avg@dakdekkerspecialist.be,

Mapbox
De website maakt gebruik van de Mapbox API.
Voor meer informatie over hun privacypolicy: https://mapbox.com/privacy
De Mapbox API is nodig om de locatie/omgeving van het bedrijf weer te geven en eenvoudig een routebeschrijving te kunnen openen.

Google Fonts
De website maakt gebruik van Google Fonts. Voor meer informatie over hun privacypolicy:
https://policies.google.com/privacy. Google Fonts worden gebruikt om de getoonde tekst op de website mooier weer te geven en worden opgehaald bij het openen van een pagina.

ReCAPTCHA
Deze website maakt gebruik van de ReCAPTCHA service van Google. Voor meer informatie over hun privacypolicy: policies.google.com/privacy. Deze service wordt gebruikt om spam tegen te gaan bij het versturen van gegevens met het contactformulier. De gegevens die deze dienst gebruikt worden niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevens die gebruikt worden om te analyseren dat u geen robot bent, bevatten uw ip-adres maar ook allerlei informatie over onder andere uw browser, duur bezoek en (waarschijnlijk) muisbewegingen. Met deze informatie stelt Google vast dat u geen robot bent.

Wordfence
Deze website maakt gebruik van de WordPress plugin ‚Wordfence‘ ter verbetering van de veiligheid van de website en het tegengaan van misbruik zoals bijvoorbeeld hacken, phishing en spam. Voor meer informatie over hun privacypolicy: wordfence.com/privacy-policy. Er is een verwerkersovereenkomst met Defiant Inc. Seattle, USA — de maker van Wordfence — afgesloten om ervoor zorg te dragen dat uw gegevens veilig worden verwerkt.

Wijziging van het privacystatement
Dit privacystatement kan te allen tijde gewijzigd worden.
© Copyright 2019, De Dakdekker Specialist