Artikel 1 – Opdrachtgever en leverancier

1.1 Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht heeft gegeven. Onder leverancier wordt verstaan degene die de opdracht heeft aanvaard.

1.2 Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst waarbij leverancier zich jegens opdrachtgever verbindt de door deze opgedragen opdracht onder toepassing van het bij deze voorwaarden bepaalde te verrichten, waarbij opdrachtgever zich jegens leverancier verbindt de bedongen tegenprestatie te verrichten.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeen gekomen.

1.4 Eventuele door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden gelden slechts voor zover deze niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden. Bij strijdigheid is het bepaalde in deze algemene voorwaarden bindend.

Artikel 2 – Opdrachten

2.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen­ gekomen.

2.2 Onverminderd het bepaalde in art. 2.1 komen overeenkomsten van opdracht tot stand door mondelinge aanvaarding door opdrachtgever van de door leverancier uitgebrachte (telefonische) offerte, dan wel door telefonische verstrekking van opdrachten door opdrachtgever aan leverancier.

2.3 Door opdrachtgever verstrekte (telefonische) opdrachten kunnen niet worden geannuleerd.

2.4 Alle opdrachten worden na afloop van het contract automatisch met een jaar verlengd tenzij deze uiterlijk een maand van tevoren schriftelijk zijn opgezegd.

2.5 Opzeggen kan per aangetekende brief of fax geschieden.

2.6 Na afloop van de contractduur mogen de prijzen aan de prijsontwikkeling aangepast worden. Worden de prijzen met meer dan 5% verhoogd, dan is de klant gerechtigd om binnen 2 weken na ontvangst van de factuur het contract op te zeggen.

Artikel 3 – Betaling

3.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op een door leverancier aan te wijzen bank­ of giro rekening, tenzij een andere betalingstermijn schriftelijk is aan gegeven.

3.2 Betaling dient steeds plaats te vinden zonder korting of ver rekening door opdrachtgever.

3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn zal opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn en een rente van 1% per (gedeelte van de) maand verschuldigd zijn over het gehele nog openstaan de bedrag en er wordt 15% schadebeding in rekening gebracht met een minimumbedrag van 75 euro.

3.4 Niet tijdige betaling van een factuur maakt alle andere jegens opdrachtgever openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

3.5 Leverancier is gerechtigd haar vorderingen op opdrachtgever te verrekenen met schulden van alle met leverancier verbonden ondernemingen jegens opdrachtgever.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

4.1 Leverancier aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenissen, tot het factuurbedrag. Opdrachtgever vrijwaart leverancier voor eventuele aanspraken van derden, welke de aldus beperkte schade te boven gaan.

4.2 Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, is leverancier niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van: a. De krachtens het bepaalde in art. 5 van deze voorwaarden niet toerekenbare tekortkoming bij de nakoming van enig op haar rustende verbintenis (overmacht); b. Gebrekkige medewerking, informatie of materialen van opdrachtgever, diens ondergeschikten of andere door of van­wege opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde.

4.3 De in de voornoemde leden opgenomen beperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leverancier en/of een bestuurder van leverancier.

4.4 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade bestaande uit winstderving, bedrijfsstagnatie of andere gevolgschade van opdrachtgever.

Artikel 5 – Overmacht

5.1 Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van enige op een partij rustende verbintenis verhinderen en die niet aan enige partij zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: staking door de werknemers van leverancier, blokkades, niet nakoming van toeleveranciers of onderaannemers van leverancier, maatregelen van overheidswege welke nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk maken en elke voor de wil van leverancier onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van leverancier kan worden verlangd.

5.2 Tijdens overmacht worden levering en andere verplichtingen van leverancier opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door leverancier niet mogelijk is langer duurt dan zes maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 6 – Eigendom

6.1 Een door leverancier gemaakte internetsite en/of ­banner (incl. ontwerp) is eigendom van leverancier. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan deze internetsite en/of banner bij een andere provider onder te brengen of in een ander medium af te (laten) drukken. Geen andere partij kan rechtsgeldig beschikken over het materiaal zoals dat geproduceerd of geplaatst is. In verband met he internationale karakter van internet verklaart opdrachtgever dat de inhoud van de site en/of banner in alle landen ter wereld is toegestaan en geen inbreuk maakt op enig recht van een derde of wettelijk of civielrechtelijk voorschrift. Opdrachtgever vrij waart leverancier ter zake.

6.2 Voor advertentievormen waarbij gebruik gemaakt wordt van een hyperlink of andere voorziening waarmee de gebruiker direct gebracht wordt naar de homepage van de adverteerder of anderen, is het niet toegestaan om op die homepage een boodschap of aanbieding te doen die strijdig is met de wet, het algemeen belang of de belangen van leverancier of haar relaties. Het is de leverancier toegestaan bedoelde verbinding geheel of gedeeltelijk op te heffen totdat de bedoelde uiting is verwijderd en zonder dat dit op enige wijze leidt tot vergoeding van welke aard ook.

Artikel 7 – Opschorting en ontbinding

7.1 Leverancier is gerechtigd nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten totdat opdrachtgever alle opeisbare vorderingen aan leverancier heeft voldaan. Onder vorderingen dienen in dit verband mede te worden verstaan vorderingen van met leverancier verbonden ondernemingen jegens opdrachtgever.

7.2 Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien de andere partij, na een schriftelijke aanmaning waarin een redelijke termijn tot nakoming wordt gesteld, in gebreke blijft zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.

7.3 Leverancier is gerechtigd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden, indien opdrachtgever voorlopige surséance van betaling aanvraagt, opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd, opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van opdrachtgever beslag wordt gelegd dat niet binnen veertien dagen wordt opgeheven, dan wel indien opdrachtgever anders zins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen. De leverancier zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 8 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Op deze algemene voorwaarden, alsmede op alle offertes en overeenkomsten waarop deze geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen tussen partijen die ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen geldende overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle geschillen over de interpretatie van toepassing van deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter.

Artikel 9 – Algemene bepalingen

Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst. Mondelinge afspraken binden slechts voor zover deze bevoegdelijk en schriftelijk door leverancier zijn bevestigd. Indien een of meer van de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een bevoegde rechter zullen worden vernietigd, tast dit de geldigheid van de overige c.q. het resterende gedeelte daarvan niet aan. Deze algemene voorwaarden treden in plaats van alle eerdere algemene voorwaarden.